Karta podarunkowa - Cegiełka 1000 zł

Cegiełka o nominale 1000 złotych.

Cegiełkami można zapłacić za nasze zegarki albo będzie można je wymienić na akcje Xicorra – emisja zostanie przeprowadzona w lutym 2023.

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: Xicorr1000
 • Dostępność: dostępny dostępny

 • Historia ceny
 • 1 000,00 zł
 • szt.

Cegiełka o nominale 1000 złotych.

Pieniądze zebrane ze sprzedaży cegiełek posłużą nam do wypuszczenia nowych modeli zegarków. W kolejce czekają:

 • Andrus
 • m10
 • nowy projekt

Pieniądze te wykorzystamy również na prace rozwojowe abyśmy mogli jeszcze więcej elementów zegarków produkować lokalnie, w Polsce.

Cegiełkami można zapłacić za nasze zegarki albo będzie można je wymienić na akcje Xicorra – emisja zostanie przeprowadzona w lutym 2023. 

Będąc akcjonariuszami będziecie mieli jeszcze większy wpływ na drogę naszego (wtedy już wspólnego) rozwoju.

                                                       

REGULAMIN PROGRAMU KART PODARUNKOWYCH XICORR P.S.A.

 

Par. 1 DEFINICJE

Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. XICORR – oznacza XICORR Prostą Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (00 - 845) przy ul. Łuckiej 18 / 61, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie za numerem KRS: 0000999127, NIP: 5273025384 , REGON: 523505904,
 2. Karta Podarunkowa – nośnik w formie fizycznej karty opatrzonej indywidualnym oznaczeniem, zawierający bon towarowy o wartości 000,00 złotych lub 2.000,00 złotych, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonania zakupów (płatności)
  w stacjonarnym sklepie XICORR lub do wymiany na akcje spółki XICORR, w zakresie ustalonego limitu kwotowego i na zasadach określonych w Regulaminie,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady nabycia i wykorzystania Kart Podarunkowych XICORR. Treść regulaminu załączona zostaje do wydanej Karty Podarunkowej, a także dostępna jest na stronie internetowej oraz w siedzibie XICORR;

 

Par. 2 NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest stacjonarnie, w siedzibie XICORR (ul. Łucka 18 / 61, 00 – 845 Warszawa) oraz w sklepie internetowym.
 2. Nabycie Karty Podarunkowej następuje w drodze wydania Karty Podarunkowej, po zapłacie pełnej ceny, stanowiącej równowartość deklarowanej kwoty zasilenia Karty Podarunkowej (tj. 1.000,00 złotych lub 2.000,00 złotych). Równowartość zapłaconej ceny stanowi wartość środków jakie zostaną zapisane na Karcie Podarunkowej.
 3. Zapłata ceny o której mowa w pkt. 3 powyżej może nastąpić za pomocą gotówki, karty płatniczej lub przelewu bankowego.
 4. Możliwe jest dobrowolne podanie danych osobowych nabywcy na wypadek utraty Karty Podarunkowej, jednakże nie jest to niezbędne do posługiwania się kartą.

  

Par. 3 KORZYSTANIE Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana celem dokonania płatności całości lub części zobowiązań pieniężnych wobec XICORR wynikających z zakupu zegarków albo zostać wymieniona na akcje spółki XICORR wyemitowane we wszystkich emisjach, które odbędą się do dnia upływu terminu ważności karty - do wysokości środków zapisanych na karcie.
 2. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana tylko do płatności, których wartość przewyższa środki zapisane na karcie.
 3. Jeśli kwota zobowiązania pieniężnego względem XICORR przewyższa wartość środków zapisanych na Karcie Podarunkowej, Klient zobowiązany jest dopłacić pozostałą część należności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
 4. Środki zapisane na Karcie Podarunkowej nie podlegają wypłacie w całości ani w części.
 5. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie stacjonarnie, w siedzibie XICORR (ul. Łucka 18 / 61, 00 – 845 Warszawa) oraz u dystrybutorów, celem regulacji należności (ceny) z tytułu zakupu zegarków marki XICORR. W szczególności Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana celem regulacji należności z tytułu nabycia produktów za pośrednictwem sklepu internetowego. XICORR zobowiązuje się do zorganizowania przedmiotowej emisji akcji nie później niż do końca pierwszego kwartału 2023 r. Cena emisyjna pojedynczej akcji wynosiła będzie 1000 złotych. Wobec powyższego Karta Podarunkowa o wartości 1.000,00 złotych podlegała będzie wymianie na 1 akcję, a Karta o wartości 2.000,00 złotych - odpowiednio na 2 akcje. Szczegółowe informacje dotyczące wymiany Karty Podarunkowej na akcje zostaną każdorazowo określone w odrębnej ofercie.
 6. Nabywcy, którzy podali swoje dane zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu mogą wykorzystać Kartę Podarunkową w sklepie internetowym XICORR. Wykorzystanie Karty Podarunkowej w sklepie internetowym wymaga uprzedniego kontaktu z XICORR drogą telefoniczną lub mailową w celu wygenerowania kodu rabatowego o równowartości Karty Podarunkowej. Przedmiotowy kod rabatowy będzie ważny przez 1 dzień.

 

Par. 4 OKRES WAŻNOŚCI I UTRATA KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa posiada okres ważności, po którego upływie nie może zostać wykorzystana.
 2. Karty Podarunkowe są ważne do 31 grudnia 2023 roku. Karta Podarunkowa nie wymaga dodatkowej aktywacji.
 3. Po upływie okresu ważności Karty Podarunkowej środki, które pozostają na niej zapisane nie upoważniają do dokonania transakcji ani do wymiany na akcje, nie podlegają także zwrotowi.

 

Par. 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 119/1 z 4 maja 2016 r.), zwanych dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest XICORR Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie (00 - 845) przy ul. Łuckiej 18 / 61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie za numerem KRS: 0000999127, NIP: 5273025384 , REGON: 523505904,
 2. dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane na potrzeby świadczenia przez Spółkę usług - na podstawie wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy
  i współpracownicy Administratora, a także dostawcy usług technicznych
  i organizacyjnych,
 4. dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od zakończenia współpracy w jakiejkolwiek formie ze Spółką. Ponadto dane przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
  Z kolei dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający
  z przepisów Kodeksu cywilnego,
 6. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania danych, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza RODO - przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 8. Spółka nie będzie podejmowała tzw. zautomatyzowanych decyzji (tj. bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Par. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych rozpatrywane są przez XICORR
  w terminie 14 dni od dnia złożenia.